Monthly Archives: กรกฎาคม 2011

ตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กก


มาตราแม่กก

พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราแม่ กก คือ ก ข ค  ฆ และ กร คร

                พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตรงตามมาตรา คือ ก ส่วนพยัญชนะ ข ค ฆ กร คร เป็นพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด แต่เมื่อทำหน้าที่เป็นตัวสะกดก็จะอ่านออกเสียงเหมือน ก สะกด

ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดแม่กก

   ก   สะกด เช่น มรดก อนุรักษ์ สุก ชอล์ก หมอก  ดอก ปก นอก
   ข   สะกด เช่น สุนัข ตัวเลข ประมุข อบายมุข ความสุข โทรเลข
   ค   สะกด เช่น บริจาค บริโภค สามัคคี พรรคพวก อัคคีภัย นาค โชคดี วัคซีน วิหค เชื้อโรค
ประโยค เทคโนโลยี พยัคฆ์ บุคคล สามัคคี เทคนิค ยุคสมัย  วรรคตอน ภาค ไฮเทค เช็ค   
   ฆ   สะกด เช่น เมฆ          
   กร  สะกด เช่น จักร เครื่องจักร
   คร  สะกด เช่น สมัคร

ฝึกอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กก

 

สุนัข                       อ่านว่า                  สุ- นัก

 

เชื้อโรค                 อ่านว่า                   เชื้อ – โรก

 

บริโภค                   อ่านว่า                   บอ – ริ – โภค

 

ความสุข               อ่านว่า                   ความ – สุก

 

วิหค                       อ่านว่า                   วิ – หก

 

วัคซีน                    อ่านว่า                   วัก – ซีน

 

บริจาค                   อ่านว่า                   บอ – ริ – จาก

 

สุขภาพ                 อ่านว่า                   สุก – ขะ – พาบ

 

พรรคพวก            อ่านว่า                   พัก – พวก

 

สามัคคี                  อ่านว่า                   สา – มัก – คี

%d bloggers like this: