Daily Archives: 06/07/2012

ฝึกอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กด


ฝึกอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กด

สัจจะ                     อ่านว่า                   สัด   –   จะ

ตำรวจ                   อ่านว่า                   ตำ   –   หรวด       

อุจจาระ                 อ่านว่า                   อุด   –   จา   –   ระ

เพชร                      อ่านว่า                   เพ็ด

ประโยชน์              อ่านว่า                   ประ   –   โหยด

ก๊าซ                        อ่านว่า                   ก๊าด

กฎหมาย               อ่านว่า                   กด   –   หมาย       

ปรากฏ                   อ่านว่า                   ปรา   –  กด

ประเสริฐ               อ่านว่า                   ประ   –   เสิด

สำเร็จ                     อ่านว่า                   สำ   –   เหร็ด

ครุฑ                       อ่านว่า                   ครุด                       

สวิตซ์                    อ่านว่า                   สะ   –   วิด

อนุญาต                 อ่านว่า                   อะ   –   นุ   –   ยาด

ธนบัตร                  อ่านว่า                   ทะ   –   นะ   –   บัด

ตักบาตร                อ่านว่า                   ตัก   –   บาด

ปฏิบัติ                    อ่านว่า                   ปะ   –   ติ   –   บัด 

ธรรมชาติ              อ่านว่า                   ทำ   –   มะ   –   ชาด

อุบัติเหตุ                อ่านว่า                   อุ  บัด  –  ติ  เหตุ

สาเหตุ                   อ่านว่า                   สา   –   เหด

อุโบสถ                   อ่านว่า                   อุ   –   โบ   –   สด

อุทยาน                  อ่านว่า                   อุด   –   ทะ   –   ยาน

ปฏิเสธ                   อ่านว่า                   ปะ   –   ติ   –   เสด

เทศนา                   อ่านว่า                   เทด   –   สะ   –   หนา

โทรทัศน์                อ่านว่า                   โท   –   ระ   –   ทัด

พลาสติก               อ่านว่า                   พลาด   –   สะ   –   ติก

แก๊ส                        อ่านว่า                   แก๊ด

ปัสสาวะ                อ่านว่า                   ปัด   –   สา   –   วะ

เศรษฐี                    อ่านว่า                   เสด   –   ถึ

อธิษฐาน                อ่านว่า                   อะ   –   ทิด  –   ถาน

%d bloggers like this: